Stepi a savany

Step, savana, pampa nebo prérie jsou v podstatě synonyma pro jediný ekosystém. Obvykle se nachází v rovině nebo jen mírně zvlněné krajině.

Step je označení pro travnaté oblasti mírného pásu. V těchto oblastech se rozkládají na celkové rozloze přes 9 mil km². Zdejší klima se vyznačuje horkými léty a chladnými zimami. Vegetační období netrvá déle než čtyři měsíce. Stepní půdy bývají velmi úrodné a v dnešní době jsou stepi proměněny ve světové obilnice. Pro nízké uhrny srážek během roku ve stepích nerostou stromy.

Východoevropské stepi - Období vegetačního klidu je zde v zimě a v létě. Období vegetačního rozkvětu na jaře a na podzim. Léto bývá velmi suché a mnohé organizmy ho přečkávají v klidových stádiích (anabióza, estivace). Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 300-500 mm. Na severní hranici s ekosystémem opadavého listnatého lesa se vytvořila přechodná lesostep. V dnešní době jsou lesostepi přeměněny v pole.

Středoasijské stepi - Zaujímají značné plochy v Kazachstánu a sahají až do Mongolska.Step v Kazachstánu Zdejší klima je extrémně kontinentální a období vegetačního klidu zde panuje od září až do května. V zimě sněhová pokrývka může chybět a tak je půda na jaře suchá a k vegetačnímu rozvoji dochází až v pozdním létě. Na horských hřbetech zaujímají pozici horské luční stepi, které s rostoucí nadmořskou výškou přecházejí v březové lesy a nakonec v jehličnatou tajgu.Z býložravců zde žije sajga tatarská, osel kulan, v minulosti kůň Przewalského; dále stepní svišť bobak, sysel, křeček, slepec, zajíc, krtek, vlk, kočka stepní neboli manul, rys karakal, orel stepní, sup, bažant a jeřáb.

Severoamerické prérie - Zdejší klima má subhumidní charakter. Průměrné roční uhrny srážek se pohybují od 500 mm v chladnějších oblastech až k 1000 mm v teplejších oblastech. Teplot zde ubývá od jihu k severu a srážek ubývá od východu k západu. To způsobilo zákonité rozčlenění severoamerických stepí na čtyři pásy probíhající severojižním směrem. Četné požáry a kdysi velká stáda bizonů znemožňovaly uchycení semenáčků dřevin. Dominujícím druhem v dlouhostébelnaté prérii je až 2 metry vysoká tráva vousatka. V přechodných smíšených prériích začínají vysoké traviny ustupovat travinám nízkým. Tyto prérie jsou využívány jako zemědělská půda. Krátkostébelnaté prérie zaujímají území na východním okraji Rocky Mountains. Zdejší klima je už aridní s úhrnem srážek 300-450 mm. Převládá zde nízká „bizonní“ tráva nebo tráva „grama“. V minulosti zde žila ohromné stáda bizonů, dnes přežívají v rezervacích. Dále je pro toto prostředí typický vidloroh americký, kojot prériový, psoun prériový, tetřívek prériový a sova zemní.

Jihoamerická pampa se rozkládá ve východní Argentině. V porovnání se stepmi severní polokoule zde panují příznivější klimatické podmínky. V zimě se zde prakticky nevyskytují mrazy. Srážky jsou rovněž relativně vysoké 800-1000 mm. V minulosti se zde patrně vyskytovaly i lesy, ale činností člověka byly odstraněny. V dnešní době je pampa velmi hustě osídlena a využívána k zemědělství. Žijí zde mara stepní neboli zajíc pampový, jelenec quazny, pudu jižní neboli jelínek pudu, nandu pampový, nandu stepní a lama guanako.

Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. Během roku je zde vyhraněné období dešťů a období sucha. V podobných klimatických podmínkách se vyskytují i zcela nebo částečně opadavé lesy. O tom, který vegetační typ převládne rozhoduje klima a půdní podmínky. Traviny i dřeviny mají odlišné ekologické nároky, vzájemně se potlačují a tím vytvářejí podstatu savany. V savanách nacházejí optimální životní prostředí býložravci. Jsou to zvířata schopná rychlého běhu, díky čemuž mohou unikat před predátory. Zbarvení srsti se obvykle přizpůsobuje prostředí. Dalším typem fauny je zvířen hrabavá a množství různého hmyzu (mravenci, termiti).
Africké savany - Žijí zde zebry žirafy, mnoho druhů antilop, pakůň, nosorožec, slon africký, buvol kaferský. Ze šelem to jsou lev, levhart, gepard, pes hyenovitý; z endemických ptáků: hadilov písař, čáp marabu nebo pštros.
Jižní Amerika - Vyskytuje se zde mravenečník nebo pásovec. Velcí kopytníci zde chybějí, z malých zde žije pouze pudu jižní (jelínek pudu). Z šelem zde působí puma, jaguár a vlk hřivnatý.
Austrálie nebo - V savanách na tomto kontinentě žije klokan, koala, mravencojed, pes dingoemu hnědý.

Zcela zvláštním ekosystémem je horská step neboli páramo. Jihoamerické lokality s tímto ekosytémem jsou uvedeny v kapitole Alpinské ekosystémy .

Jak již bylo výše uvedeno, step a savana pro svou úrodnost bývá velmi často využívána pro zemědělské a pastvinářské účely. O to cennější jsou pak území těchto ekosystémů, která zůstala zachována v původním stavu a jsou dnes chráněna. Z ekoturistického hlediska jsou nesmírně zajímavá svou faunou, která bývá velmi hojná, co do počtu jedinců (africké savany) a také celkem snadno pozorovatelná. Cesta do oblasti afrických savan s nespočetnými stády kopytníků je určitě snem každého. V období dešťů je pak step rájem i pro všechny milovníky květin, když rozkvétá téměř před očima.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty a expedice do oblastí stepí a savan na různých kontinentech, kterých se může zúčastnit každý i méně zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se stepní ekosystémy nacházejí v národních parcích:

Španělska - vnitrozemí a jih země

bližší informace

Botswany - dominantní ekosystém téměř na celém území

bližší informace

Etiopie - řada národních parků hlavně na jihu země

bližší informace

Jihoafrické republiky - parky na celém území kromě západu a severozápadu

bližší informace
Madagaskaru - několik národních parků na jihu a jihozápadě ostrova

bližší informace
Tanzánie - většina národních parků po celém území státu

bližší informace
Indonesie - většinou od východní Jávy a centrálního Sulawesi na východ

bližší informace

Mongolsko - většina národních parků v centrální a západní části, méně na jihu

bližší informace

Sri Lanky - většina národních parků kromě jihozápadu země

bližší informace

Kanada - několik národních parků v centrální části země

bližší informace

Ekvador - horská step je součástí řady horských parků, klasická step na Galapágách

bližší informace

Chile - několik národních parků roztroušených po celém území

bližší informace

Peru - ostrůvkovitě na severozápadě, v centrální oblasti a na jihovýchodě

bližší informace
Venezuely - řada národních parků na celém území, nejvíce v centrální oblasti a na jihu

bližší informace