Alpinské (arktické) ekosystémy

Alpinskými ekosystémy se rozumí biotopy, rostlinná a živočišná společenstva vyskytující pouze v horách se nad hranicí lesů. Jedná se o ekosystémy, kde sice druhová diverzita nebývá příliš velká, i tak jsou však pro ekoturistiku mimořádně atraktivní.

Alpinské a jim velmi podobné arktické ekosystémy nejsou tak rozmanité jako např. ekosystémy lesů, přesto lze i zde nalézt několik výrazných typů. Obecně platí, že za alpinské ekosystémy se považují ekosystémy v horách nad hranicí lesů. Hranice lesů neleží v konstantní výšce, její poloha závisí v první řadě na zeměpisné šířce. V tropických oblastech se může pohybovat kolem 4000 m nad mořem, zatímco ve Skandinávii sestupuje až ke hranici 1000 m. I v dolní části alpinského pásma se na chráněných místech ještě stromy mohou vyskytovat, ale už netvoří souvislý porost. Názor na dělení alpinských ekosystémů není úplně jednotný - pro potřeby těchto stránek postačí jednoduché dělení na alpinské louky, alpinskou step, alpinskou tundru a zónu bez vegetace nad uvedenými ekosystémy.

Alpinské louky jsou velmi častým fenoménem hlavně v horách mírného pásma, i když se sAlpinské ekosystémy nimi můžeme setkat i jinde. Jsou charakterizovány nesouviským výskytem keřů a druhově velmi bohatým bylinným patrem. Počet druhů s výškou klesá. Na tento biotop je vázán výskyt řady druhů živočichů - ať už savců, ptáků nebo bezobratlých. Většinou jde o druhy, které jsou na tokové biotopy více nebo méně striktně vázány a nenajdeme je v nižších polohách. Často se zde vyskytují i druhy s tzv. reliktním biotopem, které ustoupily po skončení doby ledové jednak výše do hor a současně dále na sever a tím se jejich areál rozdělil (hlavně bezobratlí, ale i některé druhy ptáků). Alpinské louky jsou svým charakterem pro ekoturistiku téměř stvořeny. Výrazný rozdělením roku na roční období lze zachytit v květu téměř současně všechny kvetoucí rostliny (jaro a začátek léta) a díky chybějícímu stromovému patru i relativně snadno pozorovat jednotlivé živočišné druhy. Navíc alpinské louky se obvykle nacházejí v mimořádně maledné krajině hor.

Alpinská step je poměrně specifickým ekosystémem vyskytujícím se hlavně v horském pásmu And v Jižní Americe. Lokalizována bývá v centrálních a západních oblastech tohoto pohoří ve výškách kolem 4000 metrů. Obecně je známa jako zóna páramo. Podobně jako na alpinských loukách se zde objevují keře a na chráněných místech ojediněle i nízké stromy. Na rozdíl od nich ale bylinný pokryv nebývá tak různotvárný - tvoří ho hlavně traviny, které souvisle pokrývají rozsáhlé plochy. O výskytu živočišných druhů zde platí totéž jako na alpinských loukách.

Arktická tundra je ekosystém objevující se v polárních oblastech Země. Je typický velmi chudou vegetací rostoucí většinou na věčně zmrzlých půdách, které jen v letním období na povrchu roztají a vytvoří mělkou a silně podmáčenou vrstvu vhodnou pro růst rostlin. Vegetaci tvoří z velké části drobné a keříčkové byliny. Pokud se vyskytují dřeviny, pak téměř vždy v nanické (zakrslé) formě. Výrazně omezená je i pestrost živočišných druhů žijících trvale nebo migrujících do tundry.

Alpinská tundra je pásmo, které je typické podobně jako alpinská step pro Andy v Jižní Americe, i když se s ní lze setkat i na jiných kontinentech. Lokalizována bývá výše než alpinská step, většinou na vlhkých náhorních planinách. Charakteristická pro tento ekosystém je úplná absence stromů a minimum keřů, které většinou dorůstají jen několika desítek centimetrů. Bylinné patro je charakterizováno travinami a rostlinami odolnými vůči velmi tvrdým klimatickým podmínkám. Hojné jsou zde mechy a lišejníky. Tento ekosystém je znám jako zóna puna neboli altiplano. Z živočichů zde žijí vysoce specializované druhy, často endemické.

Mimořádně zajímavým alpinským biotopem bývají temena stolových hor (hlavně ve Venezuele ), i když nebývají v takových výškách, které by v dané zeměpisné šířce odpovídaly výskytu alpinských biotopů. Alpinský ráz těchto ekosystémů je podmíněn mimořádně chudou půdou (pouze eroze pískovce). Živočišná a zejména rostlinná společenstva zde jsou zcela unikátní, s mimořádně vysokým stupněm endemismu. Často se stává, že určitý rostlinný druh se vyskytuje na jedné jediné stolové hoře a nikde jinde na světě.

Velehorská oblast nad alpinskými biotopy bývá už téměř bez vegetace. Více se zde objevují jen mechy a lišejníky. Tato oblast je většinou dost obtížně přístupná a z hlediska ekoturistiky zajímavá např. možností pozorování dravců nebo některých jiných vysokohorských druhů ptáků a savců.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty a expedice do hor a horských pásem, kde se vyskytují různé typy alpinských ekosystémů i do oblastí s ekosystémy arktickými na různých kontinentech, kterých se může zúčastnit každý průměrně zdatný člověk, pokud nehodlá podnikat náročné výstupy. Ty jsou vhodné pouze pro účastníky s dobrou fyzickou kondicí. Z naší aktuální nabídky se alpinské (arktické) ekosystémy nacházejí v národních parcích:

Španělska - hlavně horská pásma na severu země

bližší informace

Etiopie - dva izolované horské masivy v severní a centrální části země

bližší informace

Jihoafrické republiky - jediný národní park na východě země

bližší informace

Madagaskaru - pás horstev táhnoucí se východní částí ostrova

bližší informace
Tanzanie - horské oblasti na jihozápadě a severu země

bližší informace

Bhutánu - národní parky na většině území

bližší informace

Indonesie - hory a horská pásma na všech významnějších ostrovech s výjimkou Kalimantanu

bližší informace

Mongolska - hory na severu, západě a v centrální oblasti

bližší informace
Nového Zélandu - horské masivy táhnoucí se od severu k jihu oběma ostrovy.

bližší informace

Kanady - na většině území kromě jižní a centrální části země

bližší informace

Chile - v celém řetězci And od severu k jihu

bližší informace

Ekvadoru - vyšší polohy celého pásma And táhnoucího se centrální částí země

bližší informace
Peru - vyšší polohy celého pásma And táhnoucího se centrální částí země

bližší informace
Venezuely - pobřežní horská pásma na severu, Východní Andy na západě a severozápadě a také stolové hory na jihu země

bližší informace