Lesy mírného pásma

Nabízené cesty a expedice společnosti Albatros Travel and Expeditions do oblastí lesů mírného pásma

Lesy mírného pásma jsou lesy, které známe z našich zeměpisných šířek. Lesy tohoto typu se vyskytují ve velké části Evropy a Asie, ale také Severní Ameriky a na jižní polokouli pak v Jižní Americe, na Tasmanii a Novém Zélandu. Všechny tyto oblasti se vyznačují tzv. mírným klimatem a pravidelným střídáním ročních období.

Původní lesy mírného pásma můžeme velmi zhruba rozdělit na lesy listnaté, smíšené aLesy mírného pásma jehličnaté. Opět velmi zhruba toto dělení odpovídá zemské šířce a nadmořské výšce. V teplejších oblastech a nižších polohách jsou původní listnaté lesy. Naopak v chladných oblastech a výše v horách jsou původní porosty jehličnaté. Pásmo mezi nimi zaujímají lesy smíšené. Keřové patro a bylinný podrost bývá více vyvinuto v lesích listnatých, popřípadě smíšených. V čistě jehličnatých ekosystémech bývá takový porost často omezen na paseky a přirozené holiny. Biodiverzita rostlinných i živočišných druhů bývá vždy vyšší v lesích listnatých než v lesích jehličnatých.

Na velké části ploch mírného zeměpisného pásma byl původní lesní porost nahrazen lesem hospodářským, většinou smrkovou nebo borovou monokulturou. Proto území s původními porosty jsou dnes většinou chránena systémem národních parků a rezervací. Právě tato území jsou dokladem původní bohaté flóry a fauny lesů mírného pásma. Naštěstí v posledních letech je stále patrnější trend k obnově původní skladby lesů ve vyspělých zemích.

Ekologické funkce lesů mírného pásma jsou naprosto nezastupitelné. Mají ohromný význam vodohospodářský - zadržují v krajině velké množství vody, které se postupně uvolňuje. Lesy mírného pásma jsou hned po deštných pralesích nejdůležitějším ekosystémem produkujícím fotosyntézou kyslík. Mají význam i krajinotvorný - zabraňují erozi území. Jsou zároveň i součástí ekosystému s nejvyšší biodiverzitou živočišných druhů mírného pásma.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty do oblastí lesů mírného pásma na různých kontinentech, kterých se může zúčastnit každý i méně fyzicky zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se tyto typy lesů nacházejí v národních parcích:

Španělska - v horách na severu země a na Kanárských ostrovech

bližší informace

Jihoafrické republiky - pouze podél jižního pobřeží země

bližší informace

Tanzánie - pouze dva národní parky na severu země

bližší informace
Bhutánu - na celém území země

bližší informace

Mongolska - hory na severu a západě země

bližší informace

Indonésie -  vzácně pouze na několika lokalitách národních parků, obvykle na strmých úbočích vysokých hor.

bližší informace

 Sri Lanky - dva národní parky v centrální části a na východě

bližší informace

Nového Zélandu - téměř všechny národní parky.

bližší informace

Kanady - na velké většině území

bližší informace

Chile - většina národních parků na jihu a v centrální části země

bližší informace