Mokřady a mangrovy

Sladkovodní mokřady a mořské mangrovové porosty jsou sice z ekologického hlediska nepříliš kompaktní skupinou ekosystémů, ale pro potřeby těchto stránek je právě takové uspořádání výhodné. Všechny typy mokřadů spojuje charakter silně podmáčené půdy, a velmi vyhraněných společenstev rostlin i živočichů, které se neobjevují nikde jinde.

Mokřad je biotop specifický výskytem organismů vyžadujících ke své existenci a prosperitě stálý účinek povrchové vody nebo alespoň velmi vysoké hladiny podzemní vody. Tvoří přechod mezi suchozemským a vodním ekosystémem.

U sladkovodních mokřadů rozlišujeme několik základních typů - patří sem rašeliništěMokřadní biotop nížinná (slatiniště), rašeliniště horská (vrchoviště), močály bez výskytu rašeliníku, rákosiny, tundra, podmáčené louky a lesy, bahnité tůně, okraje vodních ploch a toků a další.

Význam mokřadů

  • Představují přirozenou zásobárnu vody v krajině.
  • Mají značnou retenční schopnost v případě nadměrných srážek.
  • Poskytují vhodné podmínky pro existenci specifických mokřadních organismů.
  • Jsou přirozeným prostředím celé řadě rostlin a živočichů pro život v mokřadech přizpůsobených.
  • Je to jeden z největších fondů genetické biodiverzity.
  • Patří mezi tři biotopy s největší biologickou aktivitou (po deštných pralesech a korálových útesech).

Pro tyto a jiné důvody jsou mokřady považovány za vysoce cenné biotopy. Jejich počet i rozloha, na které se vyskytují, však ubývá. Z těchto důvodu jsou mimořádně cenné národní parky, které právě biotopy mokřadů a rašelinišť chrání. I přes často poměrně těžkou dostupnost a zejména pohyb v takových lokalitách je právě výjimečná druhová skladba rostlinných i živočišných společenstev velkým lákadlem pro milovníky přírody. Zejména fauna a flóra rašelinišť, která jsou velmi chudá na živiny, bývá druhově mimořádně zajímavá. Ekologie mokřadních společenstev je dodnes ne úplně dokonale zdokumentována.

Mokřady se mohou vyskytovat ve všech zeměpisných šířkách i nadmořských výškách, pokud je v dané oblasti dostatek vodních srážek a půdní podloží vznik takových stanovišť umožňuje.

Mangrovy na rozdíl od mokřadů se vyskytují vždy na mořském pobřeží. Pro svouMangrovový porost existenci potřebují mělkou teplou mořskou vodu. Mangrovy v širším slova smyslu jsou stromy a keře tvořící mangrovové porosty a močály ve vhodných pobřežních oblastech tropů a subtropů(asi 54 druhů z 20 rodů). V užším slova smyslu jsou to porosty stromů z rodu Rhizophora. Porosty těchto stromů se vyznačují nepřehlednou spletí chůdovitých kořenů vyrůstajících přímo z vody. Vždy vyrůstají v tzv. přílivové zóně - tj. v zóně která je periodicky dvakrát denně zaplavována vodou přílivu.

V ekologii krajiny mají obrovský význam v tom, že mezi těmito kořeny se usazují naplaveniny, často organicky velmi bohaté. Postupným navyšováním těchto naplavenin se může významným způsobem rozšiřovat pevnina na úkor moře. Jakmile se porosty tímto způsobem ocitnou na suché zemi, odumírají. Navíc mangrovové porosty chrání pevninu proti erozi a v neposlední řadě zmírňují ničivé účinky hurikánů a tsunami.

Mangrovy jsou zcela unikátním ekosystémem. Sama existence mangrovových porostů je umožněna velmi specifickým způsobem zpracování mořské vody - mangrovy mají schopnost vylučovat nadbytečnou sůl kořeny a ta část, která se tímto způsobem nevyloučí, se pak objevuje ve formě krystalů na spodní straně starých listů. Společenstva živočichů, která zde vznikají jsou tvořena mnoha druhy bezobratlých (plži, mlži, svijonožci, krabi,) dále zde žijí některé specifické druhy ryb, krokodýli. V korunách mangrovů pak mnoho druhů ptáků i savců, kteří zde nacházejí bohatý zdroj potravy.

Z toho, co bylo výše napsáno je zřejmé, že mangrovy jsou mimořádně cenným ekosystémem z hlediska ekologie živočichů i ekologie krajiny. Pohyb v těchto porostech bývá pro člověka mimořádně obtížný. Mangrovy však většinou lze celkem pohodlně pozorovat z lodi v době přílivu. Máme-li dostatek trpělivosti, určitě uvidíme mnoho vzácných druhů, které jinde nemáme šanci pozorovat.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty a expedice do řady oblastí, kde se nacházejí sladkovodní mokřady i mangrovové porosty na různých kontinentech, kterých se může zúčastnit každý i méně zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se tyto ekosystémy nacházejí v národních parcích:

Španělska - tři národní parky v centrální oblasti a na jihu země

bližší informace

Botswany - pouze sever a severovýchod země

bližší informace

Jihoafrické republiky - podél jižního pobřeží země

bližší informace

Madagaskaru - tři národní parky na západě a severovýchodě ostrova

bližší informace
Tanzanie - řada vnitrozemských národních parků, mangrovy na východním pobřeží

bližší informace
Indonesie - většina národních parků na všech důležitých ostrovech

bližší informace

Mongolska - několik lokalit převážně na západě

bližší informace

Sri Lanky - národní parky podél východního, jihovýchodního a severozápadního pobřeží

bližší informace

Vietnamu - mokřady v národních parcích na jihu, mangrovy ve dvou parcích na pobřeží

bližší informace
Nového Zélandu - mokřady ne příliš hojně, po jedné významné lokalitě na každém ostrově

bližší informace

Kanady - hojně v národních parcích na celém území

bližší informace

Chile - mokřady v několika parcích roztroušených na celém území

bližší informace

Ekvadoru - mangrovy na pobřeží a na Galapágách, mokřady ve východní části země i v Andách

bližší informace
Peru - mokřady v několika parcích po celém území, mangrovy pouze na severozápadě,

bližší informace
Venezuely - mokřady i mangrovy většinou na severu podél pobřeží Karibiku, méně na jihu

bližší informace