Sladkovodní ekosystémy

Sladkovodní ekosystémy jezer a řek jsou si velmi podobné jak vodní faunou a flórou, tak i tím, co žije a roste na březích. Jezera a řeky jsou nejen oblíbeným rekreačním cílem, ale zároveň velmi atraktivním objektem pro ekoturistiku. Oba tyto ekosystémy bývají dominantním krajinotvorným prvkem.

Jezero (v případě malých rozměrů jezírko) je vodní nádrž na pevnině nebo ostrově, kterájezero přijímá povrchovou, srážkovou popř. podzemní vodu a není součástí světového oceánu. Celosvětově zaujímají jezera 1,8 % povrchu pevniny. Řada jezer na pevnině nemusí obsahovat čistou vodu, ale vodu s větší či menší příměsí minerálních látek (např. některá jezera africké Velké příkopové propadliny). Tato jezera pak mívají velmi specifickou flóru a zejména faunu, některá mají však tak vysokou koncentraci anorganických látek, že jsou prakticky mrtvá.

Některá jezera se nazývají „vnitrozemskými moři“, zejména pokud obsahují slanou vodu (např. Kaspické moře, Mrtvé moře, Saltonské moře) - tato jezera však pro účely těchto stránek jsou řazena do kategorie moří.

Podle způsobu vzniku lze rozeznávat několik základních typů jezer:
Tektonické jezero je druh jezera vzniklý v důsledku deskové tektoniky a to buď propadem zemského povrchu (Tanganika, Malawi, Ukerewe, Bajkal, Titicaca) nebo oddělením od oceánu vyzvednutím mořského dna (Kaspické moře). Může se nacházet v propadlinách nebo podél tektonických zlomů.
Sopečné jezero je druh jezera, které vzniklo v důsledku sopečné činnosti. Obvykle má kulatý tvar, menší rozlohu a značnou hloubku. Napájené je atmosférickými srážkami.
Ledovcové jezero je druh jezera, které vzniklo v důsledku prohloubení zemského povrchu ledovcem. Voda v těchto jezerech není ta, jež by zbyla po roztopení ledovců samotných, poněvadž ta již dávno odtekla a v některých případech dokonce voda z ledovců nikdy v těchto jezerech nebyla.
Sesuvové jezero je druh jezera, které vzniklo v důsledku sesuvu půdy, kamení popř. skal. Sesutý materiál zahradí dolinu řeky nebo potoka a za takto vzniklou hrází se vytvoří jezero.
Krasové jezero je druh jezera, které vzniklo rozpouštěním podloží. Krasová sníženina je poté vyplněna vodou.Kromě výše uvedených typů existuje ještě několik dalších, méně běžných.

Podle způsobu napájení vodou můžeme rozlišovat jezera průtočná, bezpřítoková (napájená dešťovou nebo podzemní vodou) a bezodtoková (např. Aralské jezero).

Řeka je přirozený vodní tok na povrchu Země. Má obvykle větší délku, rozlohu povodířeka nebo průtok. Kromě řek stáletekoucích rozeznáváme i řeky občasně tekoucí v suchých oblastech. Řeky mohou vést část svého toku i podzemím. Místo, kde vodní tok mizí pod povrchem země (časté v krasových oblastech s rozsáhlým výskytem jeskyní), se nazývá ponor, místo opětovného vynoření řeky se označuje za vyvěračku.

Tok řeky můžeme rozdělit do tří částí

  • horní tok, s převahou eroze, charakteristické je říční údolí ve tvaru V s minimem usazenin
  • střední tok, kde se projevuje eroze i sedimentace, říční údolí je plošší a již s významným podílem usazenin
  • dolní tok s převahou sedimentace – údolí je velice ploché, díky masivní sedimentaci vznikají rozsáhlé říční nivy.

Místo, na kterém se řeka vlévá do moře nebo jezera, se nazývá ústí řeky. Řeka se často před ústím větví na několik větví. Území ohraničené těmito větvemi a vodní plochou, do níž se řeka vlévá, se nazývá delta, protože při pohledu shora má obvykle přibližně tvar trojúhelníku. Místo, na kterém se dvě řeky (resp. vodní toky) setkávají, se označuje za soutok. Pokračování toku za soutokem dvou řek se obvykle pojmenovává po delší nebo větší z řek, někdy se však může zcela přejmenovat (tak vzniká Amazonka), nebo může „vyhrát“ kratší a menší řeka (jako Labe nad Vltavou). U menší řeky, respektive řeky, která prohrála svůj souboj o jméno další části toku, lze v tomto případě mluvit i o ústí.

Řeky i jezera bývají soušástí společných ekosystémů. Vodní ekosystémy jsou sladkovodní, v bezprostřední blízkosti moře pak brakické. Ve fauně těchto biosystémů jsou dominantním prvkem ryby, případně obojživelníci a mnoho druhů bezobratlých živočichů. Flóra zahrnuje především vodní a bahenní rostliny. Pobřežní ekosystémy se vyznačují často vysokou diverzitou druhů rostlin a živočichů. Vegetace často dosahuje až bezprostředně k vodní hladině (rozdíl od moře) a může být tvořena nejrůznějšími skupinami nižších i vyšších rostlin v závislosti na okolní krajině. Velmi charakteristickým rysem pobřežní fauny jsou v první řadě vodní a bahenní ptáci, mnoho druhů savců a také typický hmyz, který se často ve vodě líhne.

Z hlediska ekoturistiky jsou vodní plochy i toky velmi atraktivním cílem. Přírodu zde lze často pozorovat velmi pohodlně ať už ze břehu nebo z lodi. Vodní toky jsou často také jedinou možností přístupu do některých odlehlých oblastí bez silnic (tropické deštné pralesy, tajga). Při opatrném postupu po vodě lze vidět i řadu jinak velmi plachých živočichů.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty a expedice do řady oblastí se zajímavými řekami a jezery na různých kontinentech, kterých se může zúčastnit každý i méně zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se významné sladkovodní ekosystémy nacházejí v národních parcích:

Španělska - téměř ve všech národních parcích na pevnině

bližší informace

Etiopie - významná jezera v oblasti Velké příkopové propadliny a jezero Tana

bližší informace

Jihoafrické republiky - na severu a jihu země

bližší informace
Madagaskaru - dva národní parky na jihozápadě země

bližší informace
Tanzánie - většina národních parků na celém území

bližší informace

Bhutánu - po jednom parku na severu a v centrální oblasti

bližší informace

Indonesie - hlavně národní parky západní části země

bližší informace

Mongolska - centrální oblasti, západ a sever země

bližší informace

Sri Lanky - hlavně východ a severozápad země

bližší informace

Vietnamu - jediné výzamné jezero, které je i součástí národního parku leží na severu země

bližší informace
Nového Zélandu - řeky a jezera v národních parcích na obou hlavních ostrovech

bližší informace

Kanady - valná většina národních parků na celém území země

bližší informace

Chile - většina národních parků na celém území

bližší informace

Ekvadoru - centrální oblast And (jezera) a východ země (řeky)

bližší informace
Peru - centrální oblast And (jezera) a východ země (řeky)

bližší informace
Venezuely - jezera i řeky po celém území státu

bližší informace