Horské a mlžné pralesy

Horské, případně mlžné pralesy se nacházejí na úbočích horských pásem všech kontinentů. Jedná se o komplex ekosystémů často s mimořádnou biodiverzitou rostlinných a živočišných druhů. Vždy je vyvinuto stromové patro. Cesty do takových oblastí bývají velmi atraktivní i vzhledem k pohybu v krásném horském prostředí.

Vlhké horské lesy v tropech a subtropech na jednotlivých kontinentech jsou si v řadě aspektů velmi podobné. Jejich hlavní složkou jsou vždy stromy - víceméně zapojené stromové patro může dosahovat do různé nadmořské výšky. Obecně platí, že v teplejších (nižších) oblastech převládají porosty listnatých stromů, čím výše se horské lesy mění ve smíšené až jehličnaté. Je to určitá obdoba lesů mírného pásma. Keřové patro a bylinný podrost bývá více vyvinuto v lesích listnatých, popřípadě smíšených. V čistě jehličnatých ekosystémech bývá takový porost často omezen na paseky a přirozené holiny.

Zachovalé horské lesy mají nezastupitelnou úlohu v ekologii krajiny - jsou často zásobárnou vody pro nížinné oblasti, jelikož srážkové úhrny v horských lesích bývají poměrně vysoké. Další mimořádně důležitou funkcí horských lesů je, že zabraňují erozi, která v uměle odlesněných oblastech často dosahuje katastrofálních rozměrů. Kromě těchto funkcí bývají často oblastmi se zachovalou původní flórou a faunou a velmi ceněným cílem ekoturistických cest. Horské lesy bývají útočištěm vzácných a ohrožených druhů, v některých oblastech se v nich vyskytují i druhy endemické.

Zcela specifický ekosystémem pak je horský mlžný prales. Lze ho nalézt na úbočích aTropický mlžný prales vrcholech některých horských pásem v tropech - hlavně tam, kde se setkávají teplé a studené vzdušné proudy, případně vlhký vzduch z oceánu se suchým vzduchem z pevniny. Klima je charakterizováno téměř každodenními hustými mlhami (nízké mraky) a většina bohatých srážek vypadává ve formě mrholení z těchto mlh. Kromě stromového patra je pro tento les typický často hustý podrost stínomilných rostlin, kapradin (často stromových), mechorostů a lišejníků. Charakteristickým znakem je velké množství epifytů. Mlžný prales bývá často na obtížně přístupných lokalitách a patří dodnes k nejméně prozkoumaným suchozemským ekosystémům. Zároveň bývá charakterizován mimořádně vysokou biodiverzitou a vysokým stupněm endemismu rostlin i živočichů.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty do oblastí tropických horských pralesů a mlžných pralesů, kterých se může zúčastnit každý průměrně zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se tyto typy pralesů nacházejí v národních parcích:

Madagaskaru - horská pásma východu a jihovýchodu ostrova

bližší informace
Tanzanie - zejména izolované horské masivy na severu a západě země

bližší informace
Indonesie - horská pásma i izolované horské masivy na západních ostrovech souostroví (Jáva, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi) a na Nové Guineji (Irian Jaya)

bližší informace

Sri Lanky - hornatina v centrální části země

bližší informace

Vietnamu - horský masiv v centrální části země

bližší informace

Chile - jediný národní park na severu centrální části země

bližší informace

Ekvadoru - zejména východní úbočí And, ale i na Galapágách

bližší informace
Peru - národní parky na východních úbočích And

bližší informace
Venezuely - národní parky a rezervace na východních úbočích And, na úbočích a vrcholech pobřežních pásem hor a na úbočích stolových hor Guayanské Vysočiny

bližší informace